about me!

name: Viktoriya Mitova

class tutor: Milka Komitova

school: Foreign Language High School "Lyudmil Stoyanov"

G-mail gmail-icon

Instagram instagram

portfolio